Przetarg na dostawę urządzeń do projektu RPPM.02.02.01-22-030/17-00

Odpowiedż na pytania zadane w trakcie postępowania :

Pytanie 1

Czy ze względu na wymagania dotyczące redundancji oferowanego rozwiązania dopuszczalne będzie zaoferowanie dwóch routerów które są nowszą, kompaktową platformą 1U producenta zapewniając przy tym znacznie większą wydajność i ilość interfejsów niż wymagana – przepustowość do 400 Gbps i 8 interfejsów 10 Gigabit per oferowany router?

Odpowiedź 1

Jeśli zaproponowane rozwiązanie spełnia warunki jakie zostały zawarte w wymaganiach technicznych dotyczących sprzętu, opisanych w zapytaniu ofertowym to oczywiście tak. Muszą być zachowane minimalne wymagania dotyczące wydajności urządzeń, ilości portów oraz zabezpieczenia w przypadku awarii i wskazanych w zapytaniu parametrów.

Pytanie 2

Czy są wymagania dotyczące pochodzenia/kanału sprzedaży oferowanego sprzętu?

Odpowiedź 2

Kanał sprzedaży powinien być legalnym źródłem pochodzenia, wskazanym przez producenta kanałem sprzedaży. Nie dopuszcza się dostawy sprzętu spoza oficjalnego kanału dystrybucji.

Pytanie 3

Czy są wymagania dotyczące pomocy technicznej i szkoleń oferowanego sprzętu?

Odpowiedź 3

Wszystkie minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego są zawarte w zapytaniu ofertowy i ten opis proszę traktować jako minimalne wymagania.

 

Żródło w Bazie Konkurencyjności :

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1112538

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-06-2018

 

Numer ogłoszenia

1112538

 

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Ze względu na oczywistą omyłkę pisarską w Rozdziale 6. Kryteria oceny ofert ujednolicono opis kryterium "cena netto".

Było:
Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryterium Waga (%)
1. Cena netto 80
2. Okres gwarancji przedmiotu zamówienia 20


a) Kryterium cena brutto (C)
Największą liczbę punków otrzyma oferta z najniższą ceną brutto.
Ocena pozostałych ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
Cn
C = --------------- x 100 X 0,80
Cb
C – otrzymane punkty w ramach tego kryterium;
Cn – cena brutto oferty najtańszej;
Cb – cena brutto oferty badanej.
Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 80 punktów.

Jest:
Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryterium Waga (%)
1. Cena netto 80
2. Okres gwarancji przedmiotu zamówienia 20

a) Kryterium cena netto (C)
Największą liczbę punków otrzyma oferta z najniższą ceną netto.
Ocena pozostałych ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
Cn
C = --------------- x 100 X 0,80
Cb
C – otrzymane punkty w ramach tego kryterium;
Cn – cena netto oferty najtańszej;
Cb – cena netto oferty badanej.
Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 80 punktów.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można złożyć:
a) drogą elektroniczną na adres: kzamorski@volta.net.pl;
b) lub osobiście/pocztą/przez kuriera na adres Zamawiającego:
Volta Communications Sp. z o.o.
ul. Józefa Wassowskiego 12
80-225 Gdańsk

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kzamorski@volta.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karol Zamorski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 620 620

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych urządzeń i licencji, które pozwolą na uruchomienie nowej technologii transmisji radiowej SRS z prędkością do 150 Mb/s tj.:
Kody CPV:
31400000-0 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
32420000-3 Urządzenia sieciowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest uruchomienie nowej usługi dostępu do szerokopasmowego sygnału internetowego drogą radiową w ramach nowej technologii transmisji radiowej SRS – Spectrum Reuse Synchronisation. Inwestycja zagwarantuje dostęp do szerokopasmowego internetu o przesyle danych do 150 Mb/s nowym klientom na obszarze 15-stu miejscowości województwa pomorskiego, które stanowią dotychczas białe plamy w dostępie do szerokopasmowych usług internetowych

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych urządzeń i licencji, które pozwolą na uruchomienie nowej technologii transmisji radiowej SRS z prędkością do 150 Mb/s tj.:
a. router brzegowy (1 szt.);
b. firewall (1 szt.);
c. licencja na firewall (1 szt.);
d. stacja kliencka z zestawem montażowym (700 kpl.);
e. punkt dostępowy AP z technologią SRS z zasilaczem, konektorami zewnętrznymi do przyłączenia anten zewnętrznych (16 kpl.);
f. antena kierunkowa wraz z okablowaniem (16 kpl.);
g. akumulator żelowy wraz z okablowaniem i zestawem zabezpieczeń przeciwzwarciowych (1 kpl. – 12 szt.).
Szczegółowa specyfikacja techniczna dla przedmiotu zamówienia została określona w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę urządzeń będących przedmiotem Zamówienia. Ponadto zamówienie w ramach części I obejmuje uruchomienie przedmiotu zamówienia oraz szkolenie dotyczące obsługi sprzętu.
3. Zamówienie zostaje podzielone na trzy części:
1) Część I – router brzegowy wraz z oprogramowaniem (1 szt.) oraz firewall wraz z oprogramowaniem i licencją na firewall (1 szt.);
2) Część II – stacja kliencka z zestawem montażowym (700 kpl.), punkt dostępowy AP z technologią SRS z zasilaczem, konektorami zewnętrznymi do przyłączenia anten zewnętrznych (16 kpl.) oraz antena kierunkowe wraz z okablowaniem (16 kpl.);
3) Część III – akumulator żelowy wraz z okablowaniem i zestawem zabezpieczeń przeciwzwarciowych (1 kpl. – 12 szt.).
4. Minimalny okres gwarancji przedmiotu zamówienia to 24 miesiące. Gwarancja przedmiotu zamówienia będzie stanowić kryterium oceny ofert.
5. Kody CPV:
31400000-0 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
32420000-3 Urządzenia sieciowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Kod CPV

32420000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia sieciowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
1) dla części I nie dłuższym niż 60 dni od daty podpisania umowy;
2) dla części II
- 100 stacji klienckich, 16 kpl. punków dostępowych AP z technologią SRS z zasilaczem, konektorami zewnętrznymi do przyłączenia anten zewnętrznych oraz 16 anten kierunkowych wraz z okablowaniem - nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy;
- 300 stacji klienckich - do dnia 28 września 2018 r.;
- 300 stacji klienckich - do dnia 5 kwietnia 2019 r;
3) dla części III nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy.
2. Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wraz z pełną dokumentacją oraz podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń protokół odbioru.
3. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Zamawiający jest uprawniony do:
1) odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad;
2) powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy - np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec);
4) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji – w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
5) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia.

Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Załącznik 1 – Formularz ofertowy.
2) Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
3) Załącznik 3 – Parametry techniczne proponowanych urządzeń / licencji.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryterium Waga (%)
1. Cena netto 80
2. Okres gwarancji przedmiotu zamówienia 20

Ze względu na omyłkę pisarską w Rozdziale 6. Kryteria oceny ofert ujednolicono opis kryterium "cena netto".
Obecne brzmienie zapisów:
a) Kryterium cena netto (C)
Największą liczbę punków otrzyma oferta z najniższą ceną netto.
Ocena pozostałych ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
Cn
C = --------------- x 100 X 0,80
Cb
C – otrzymane punkty w ramach tego kryterium;
Cn – cena netto oferty najtańszej;
Cb – cena netto oferty badanej.
Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 80 punktów.

b) Okres gwarancji przedmiotu zamówienia (G)
Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji przedmiotu zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym poda okres gwarancji przedmiotu zamówienia w pełnych miesiącach. Minimalny okres gwarancji przedmiotu zamówienia to 24 miesiące. W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji przedmiotu zamówienia krótszego niż 24 miesiące oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami zapytania ofertowego.
Oferty w ramach kryterium „okres gwarancji przedmiotu zamówienia” będą oceniane na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w następujący sposób:
Lp. Okres gwarancji przedmiotu zamówienia w miesiącach Liczba przyznanych punktów w kryterium „okres gwarancji przedmiotu zamówienia”
1. 24 0 pkt.
2. Więcej niż 24 i mniej niż 36 7 pkt.
3. Od 36 do mniej niż 48 12 pkt.
4. 48 i więcej 20 pkt.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji przedmiotu zamówienia, oferta Wykonawcy w ramach kryterium „okres gwarancji przedmiotu zamówienia” otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji urządzenia zostanie ustalony na 24 miesiące.

Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 20 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = C + G. Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 punktów.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Ocena ofert w oparciu o w/w kryteria zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części zamówienia, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 3.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (zamawiającym) lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta (zamawiającego) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełniania wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VOLTA COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Adres

Anny Walentynowicz 12

80-225 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

602620620

NIP

5832105752

Tytuł projektu

Wprowadzenie nowej technologii transmisji radiowej SRS wraz z kompleksowym podniesieniem jakości obsługi klienta, bezpieczeństwa przesyłu danych oraz stabilności sieci w powiatach kościerskim, gdańskim, kartuskim i tczewskim (gminy wiejskie) przez Volta Communications sp. z o.o.

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0307/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrano:
w ramach części I:
• W związku z tym, że wybrana firma uchyla się od podpisania umowy, a nie została złożona inna oferta w ramach tej części zapytania, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu części I zapytania ofertowego.
w ramach części II:
• Firmy EMU SP. z o.o. Sp. K (ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk), data wpływu: 19.06.2018 r., godzina: 8:54
cena netto: 24 127,00 PLN
cena brutto: 29 676,21 PLN
W ramach części III::
• Firmy P.W.BATNA Sp. z o.o. (ul.Olgi Boznańskiej 3e, 42-202 Częstochowa), data wpływu: 19.06.2018 r., godzina: 9:50
cena netto: 468 966,00 PLN
cena brutto: 576 828,18 PLN